Statut

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Stowarzyszenie „ Pomóżmy Razem” w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie jest społecznym, dobrowolnym zrzeszeniem osób, zawiązanym głównie do realizacji zadań zawartych w rozdziale II Statutu. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska. 3. Stowarzyszenie może podejmować współpracę z organizacjami o podobnych celach działania. Może też być ich członkiem. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków.
4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach( Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.
5. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.
6. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników. 7. Siedzibą stowarzyszenia jest gmina Stary Dzików ul. Kościuszki 60

ROZDZIAŁ II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

Cele statutowe Stowarzyszenia to:
1) tworzenie, promocja i realizacja programów mających na celu pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób (w tym osób niepełnosprawnych, osób w wieku emerytalnym), 2) organizacja zajęć edukacyjnych oraz rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, w szczególności z rodzin wielodzietnych, 3) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, 4) działalność charytatywna,
5) integracja społeczności lokalnej, 6) rozwijanie i promowanie uzdolnień dzieci i młodzieży, 7) organizowanie i prowadzenie imprez w zakresie kultury fizycznej i sportu,
8) promocja lokalnej sztuki ludowej i ich wykonawców, 9) działania w sferze rozwoju kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury, 10) działalność na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, 11) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, ofiarom przemocy, 12) promocja i organizacja wolontariatu, 13) podejmowanie wszelkich inicjatyw społecznych i gospodarczych mających na celu wszechstronną pomoc osobą niepełnosprawnym, ich rodzinom i opiekunom,
14) okazjonalne pozyskiwanie żywności i odzieży oraz innych darów dla rodzin w trudnej sytuacji życiowej, 15) działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność społeczna, charytatywna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji skierowana do dzieci i młodzieży,
Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:
Cele Stowarzyszenia będą realizowane poprzez: 1) tworzenie, promocję i realizację programów mających na celu pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób (w tym osób niepełnosprawnych i osób w wieku emerytalnym), 2) organizację zajęć edukacyjnych oraz rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, w szczególności z rodzin wielodzietnych, 3) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, 4) działalność charytatywna, 5) integrację społeczności lokalnej, 6) rozwijanie i promowanie uzdolnień dzieci i młodzieży,
7) organizowanie i prowadzenie imprez w zakresie kultury fizycznej i sportu,
8) działanie w sferze rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, 9) działalność na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, 10) promocję i organizacja wolontariatu,, 11) działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność społeczna, charytatywna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji skierowana do osób starszych, dzieci i młodzieży.
12) organizowanie i prowadzenie zakładów opieki zdrowotnej, hospicjów, ośrodków medycznych i pomocowych,
13) organizowanie i prowadzenie wolontariatu.
14) rozwijanie współpracy z innymi organizacjami, instytucjami krajowymi i zagranicznymi.
15)Współdziałanie z jednostkami samorządu terytorialnego i administracji rządowej oraz placówkami naukowymi i badawczymi.
16) współpracę w ramach projektów finansowanych ze środków europejskich.
17) realizowanie zadań o charakterze publicznym.
18)organizowanie imprez o charakterze promocyjno-gospodarczym: targów, giełd, jarmarków, kiermaszów itp.
19) organizowanie imprez turystycznych, sportowych i kulturalnych. Prowadzenie działalności gospodarczej.
20) opracowywanie i wydawanie materiałów własnych, promocyjnych i wykonanych na zlecenie.
21) świadczenie usług doradczych i pośrednictwa.
22) opracowywanie strategii rozwoju, analiz ekonomiczno – finansowych, biznes planów, studiów wykonalności, planów rozwoju lokalnego, wypełnianie wniosków o dofinansowanie unijne
23) inicjowanie i prowadzenie programów i projektów.

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

8. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
9. Stowarzyszenie posiada członków:
a) zwyczajnych,
b) wspierających,
c) honorowych.
10. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która:
a) złoży deklarację członkowską na piśmie,
b) przedstawi pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia.
11. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
12. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
13. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.
14. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
15. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek 10 członków Stowarzyszenia.
16. Członkowie zwyczajni mają prawo:
a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
b) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
c) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
d) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
17. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
b) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
c) regularnego opłacania składek.
18. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
19. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
20. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
21. Utrata członkostwa następuje na skutek:
a) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
b) wykluczenia przez Zarząd:
– z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
– z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,
– z powodu nie płacenia składek za okres pół roku,
– na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia
c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
d) śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
22. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwała walnego zgromadzenia członków jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA

23. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zgromadzenie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.
24. Kadencja władz.
a) Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa pięć lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów
b) Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez trzy kadencje.
25. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowani, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.
26. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
b) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
27. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
28. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na dwa lata przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
29. Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
30. Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków. Głosowanie jest jawne.
31. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:
a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
b) uchwalania zmian statutu,
c) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
d) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
e) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
f) uchwalanie budżetu,
g) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
h) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
i) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
j) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
k) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
l) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
m) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.
32. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenia na zewnątrz.
33. Zarząd składa się 5 osób w tym prezesa zarządu, V-ce prezesa zarządu, sekretarza stowarzyszenia i skarbnika stowarzyszenia i członka zarządu wybieranych z pośród członków stowarzyszenia.
34. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 3 miesiące. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.
35. Do kompetencji Zarządu należą:
a) realizacja celów Stowarzyszenia,
b) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
c) sporządzanie planów pracy i budżetu,
d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
e) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
f) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
g) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
h) przyjmowanie i skreślanie członków.
36. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
37. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków w tym przewodniczącego komisji i dwóch członków komisji.
38. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrolowanie działalności Zarządu,
b) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
c) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,
d) składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
e) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.
39. W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK I FUNDUSZE

40. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
a) ze składek członkowskich,
b) darowizn, spadków, zapisów,
c) dotacji i ofiarności publicznej.
41. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
42. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
43. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
44. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie.

ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

45. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów – (2/3), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
46. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
47. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.